fbpx

Regulamin

Informacja o Twoich danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo,
Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli, oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych
przepisów.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa
wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzania
danych. Dziękujemy za dotychczas okazane nam zaufanie. Państwa dane pozostają bezpieczne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QUANTUM Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-689), przy ul. Obornicka 330;

-Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: rodo@drBarbara.pl,
adres do korespondencji: ul. Obornicka 330 , 60–689 Poznań;

-Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert handlowych Administratora oraz współpracujących z Administratorem
podmiotów, aby zawrzeć i zrealizować umowę oraz wypełnić obowiązek prawny Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi oraz podmioty z którymi QUANTUM Sp. z o. o. na podpisane stosowne umowy;

-Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert
handlowych lub przez okres trwania umowy, a po jego upływie na czas niezbędny do realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych lub związanych z realizacją
umowy;

-Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-Pani/Pan posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przez Administratora danych konkretnych usług, dla których te
dane osobowe miały być zebrane;

-Pani/Pana dane mogę być profilowane indywidualnie, w oparciu o przekazane przez Panią/Pana dane w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług Administratora;

-Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość
e-mailową na adres: rodo@drBarbara.pl lub listownie na adres Administratora Danych, QUANTUM Sp. z o.o. ,
ul. Obornicka 330, 60–689 Poznań.

REGULAMIN
Dr Barbara time to eat healthy
z dnia: 15.02.2017 dostępny na stronie: www.drbarbara.pl

WSTĘP

Dr Barbara time to eat healthy to e-usługa do nauki zdrowego stylu życia. E- usługa nie stanowi porady medycznej, ale może być pomocna przy ustalaniu sposobu żywienia dla
osób z nadwagą, otyłych oraz chorych, których diagnoza medyczna stanowi o chorobie dietozależnej.

DEFINICJE

Terminy zawarte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio:
1. Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia e- usługi Dr Barbara time to eat healthy.
2. Spółka – Quantum Sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470659, NIP: 7792414843, organizator e- usługi
Dr Barbara time to eat healthy, podmiot świadczący usługi określone niniejszym Regulaminem.
3. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w ramach serwisu Dr Barbara time to eat healthy, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, o
treści ustalonej Regulaminem.
4. Serwis Dr Barbara time to eat healthy (dalej zwany Serwisem) – portal internetowy umieszczony pod adresem: www.drbarbara.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi
jego integralną część, przy wykorzystaniu, której Spółka świadczy usługi w ramach aplikacji mobilnej oraz webowej.
5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług Serwisu świadczonych przez Spółkę oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.
a) Użytkownik Główny – Użytkownik, który w ramach Pakietu Rodzina udostępnił funkcjonalności e- usługi Osobom Korzystającym, za które jest odpowiedzialny.
b) Osoba korzystająca – Użytkownik, któremu w ramach Pakietu Rodzina zostały udostępnione funkcjonalności e-usługi przez Użytkownika Głównego.
6. Dr Barbara time to eat healthy – autorski program do nauki zdrowego stylu życia.
7. E- usługa – usługa Dr Barbara time to eat healthy dostępna na urządzenia mobilne tj. smartfon, tablet.
8. Trening – poglądowa, indywidualnie dobrana przez program wizualizacja ćwiczeń generowana na podstawie wskaźnika BMI Użytkownika
9. Abonament – opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu w określonym czasie oraz w określonym rodzaju pakietu, o którym mowa w załączniku
„Cennik”, dostępnym na stronie: www.drbarbara.pl
10. Okres Próbny – bezpłatny dostęp do e-usługi, który Spółka określa jako 7 dni początkowe.
11. Wymagania techniczne – niezbędne do prawidłowego korzystania Serwisu wymagania dotyczące oprogramowania oraz sprzętu posiadanego przez Użytkownika.
12. Pakiet – forma dostępu do funkcjonalności e- usługi, określona jako:
a) Pakiet Indywidualny – jeden Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności e-usługi
b) Pakiet Rodzina – Użytkownik Główny otrzymuje dostęp do funkcjonalności e-usługi, które może udostępnić innym osobom w tym członkom rodziny (Osoby Korzystające) w celu
koordynowania ich postępów. Użytkownik Główny ponosi odpowiedzialność za niepełnoletnie Osoby Korzystające.
c) Smart Shoping List (SSL) – pakiet przeznaczony dla partnerów biznesowych. W ramach pakietu Użytkownik Główny otrzymuje dostęp do funkcjonalności e-usługi, które może
udostępnić członkom rodziny (Osoby korzystające) w celu koordynowania ich postępów. Użytkownik Główny ponosi odpowiedzialność za niepełnoletnie Osoby Korzystające.
Użytkownik ma dostęp do wygenerowanej listy zakupów na podstawie planu diety z możliwością jej druku i wysłania na wybrany przez siebie adres e-mail oraz geolokalizacji
sklepów i siłowni rekomendowanych przez Spółkę.
13. Aplikacja mobilna – rodzaj oprogramowania przeznaczonego na urządzenia mobilne – tj. smartfony, tablety.
14. Płatność za usługę – możliwe sposoby płatności za zamówienie: karta kredytowa, karta debetowa, przelew, płatność elektroniczna PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z e-usługi Dr Barbara time to eat healthy świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkowników.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Quantum Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.
3. Spółka i Użytkownik zawierają Umowę na czas nieokreślony. Przed rozpoczęciem korzystania z e-usług Użytkownik proszony jest o akceptację Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Za niezgodne z Regulaminem korzystanie z e-usług Dr Barbara i wynikłe z tego powodu szkody, Quantum Sp. z o.o.
nie będzie ponosić odpowiedzialności.
5. Spółka zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być
utrudniony lub niemożliwy Jednocześnie zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane prace odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za charakter treści publikowanych w Serwisie przez Użytkowników, zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. – zwanej dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W razie powzięcia przez Użytkownika
lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich lub inne obowiązujące przepisy
prawa polskiego, Użytkownik bądź osoba trzecia powinny zgłosić niezwłocznie taki fakt Spółce, kontaktując się przez wskazany adres e-mail biuro@drBarbara.pl.
7. Spółka powziąwszy wiarygodną informację o fakcie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania i usuwania treści, które w
sposób niewątpliwy naruszają postanowienia Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa.

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest podać Spółce wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, niezbędne do świadczenia usług. W przypadku zaistnienia zmian danych, o których
mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik obowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji.
2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie. Zakazane jest udostępnianie danych przez Użytkownika osobom
trzecim oraz użytkowanie konta Użytkownika przez osoby trzecie. Spółka może nie ponieść odpowiedzialności za następstwa nie dotrzymania obowiązku, o którym mowa w zdaniach
poprzednich.
3. Usługi Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywane przez Użytkownika informacji wskazanych przez Spółkę
w ramach indywidualnego planu diety bądź planu treningowego na rzecz innych osób fizycznych (w tym innych Użytkowników) oraz podmiotów gospodarczych. W szczególności
Użytkownik nie może wykorzystywać posiadanych informacji do świadczenia usług o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także w celach porównawczych
lub poglądowych.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz informacjami przekazywanymi przez Spółkę na stronie
internetowej Serwisu. Użytkownika obowiązują ponadto wszelkie ograniczenia wynikające z przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet, w
szczególności:
a) niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady
etyki oraz propagujących przemoc i łamanie prawa,
b) niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego
oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23
Kodeksu cywilnego),
c) niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999
r.),
d) niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie Serwisu komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego1994 r.),
e) niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www,
f) niedopuszczalne jest nadużywanie środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych
bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Serwisu.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających
postanowienia pkt 1-4 powyżej. Użytkownik zostanie poinformowany o zamiarze usunięcia wpisu, z uwagi na naruszenie postanowień pkt 4, wpłynięcie urzędowego zawiadomienia
lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
6. Publikując dowolne informacje (teksty, zdjęcia, rysunki i inne) w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dowolne nieodpłatne wykorzystanie opublikowanych informacji przez
Spółkę, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących ze Spółką.
7. Spółka zastrzega, że koszty użytkowania Serwisu przez Użytkownika nie obciążają Spółki.
8. Warunki techniczne dla korzystania z usług Serwisu w zakresie usług oferowanych przez Spółkę. Konieczne jest łączne spełnianie poniższych minimalnych wymogów
technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przegląd stron www,
c) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. 8b,
d) prawidłowo zainstalowana w urządzeniu przeglądarka internetowa,
e) włączona w używanej przeglądarce internetowej akceptacja plików cookie oraz skryptów Java Script,
f) posiadanie urządzenia mobilnego (smartfonu lub tabletu) z systemami iOS lub Android 4.2 lub nowszym.
9. Warunki formalne korzystania z Serwisu.
a) Konto w Serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest do wskazania imienia i
nazwiska Użytkownika, adresu e-mail oraz hasła dostępu.
b) Użytkownikiem e-usługi może być osoba, która ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin
c) Użytkownikiem tj. Osobą Korzystającą z e- usługi w ramach Pakietu Rodzina może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia z zastrzeżeniem wzięcia pełnej odpowiedzialności
użytkowania z e- usługi przez Użytkownika Głównego.
d) Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi płatnej (po czasie określonym jako Okres Próbny) jest opłacenie Abonamentu w wybranym przez Użytkownika Pakiecie.
e) Przed przystąpieniem do korzystania z e-usługi Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług stanowiących plany dietetyczne i treningowe ustaliła z właściwym lekarzem, że brak jest przeciwwskazań do stosowania diety
oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych, a także uzyskała zgodę lekarza na stosowanie diety oraz wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
g) W trakcie korzystania z e- usługi Użytkownik kontroluje stan zdrowia w konsultacji z odpowiednim lekarzem, powiadamiając niezwłocznie Spółkę o wynikach badań mogących
wpłynąć na zakres stosowanego planu odchudzania.
10. Warunki świadczenia usług Serwisu
a) Usługami Serwisu świadczonymi Użytkownikowi nieodpłatnie są wszystkie usługi w Serwisie w określonym przez Spółkę czasie tj. Okresie Próbnym, który określa Regulamin
b) Usługami Serwisu świadczonymi Użytkownikowi odpłatnie są wszystkie usługi w Serwisie w określonym Abonamentem czasie.
11. Użytkownik może codziennie wypełniać informacje o zmianie wagi (masy ciała). Spółka zastrzega, iż warunkiem koniecznym dla skutecznej generacji planu dietetycznego jest
aktualizacja ww. informacji w czasie co 7-14 dni. W przypadku opóźnienia wprowadzenia danych dieta zostanie wygenerowana, jednakże może zawierać błędy niezależne
Spółki.
12. Spółka oświadcza, a Użytkownik potwierdza, że:
a) do prawidłowego wykonywania przez Spółkę usług w ramach użytkowania e- usługi niezbędne jest czynne współdziałanie Użytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i
rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji dotyczących danych Użytkownika,
b) indywidualny plan dietetyczny oraz treningowy umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia oraz planu treningowego ułatwiającego osiągniecie i utrzymanie określonej
wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światowa Organizacje Zdrowia, a określone
parametrem indeksu masy ciała (BMI),
c) przy korzystaniu z usług Serwisu dokonywanych w ramach Abonamentu Użytkownik zobowiązuje się stosować się ściśle do indywidualnych planów dietetycznych i treningowych,
oferowanych przez Spółkę,
d) Użytkownikowi nie wolno modyfikować planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale osób trzecich,
e) indywidualne plany dietetyczne oraz plany treningowe ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika
efektów, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Spółka nie świadczy usług o charakterze medycznym ani paramedycznym, lecz udostępnia e- usługę umożliwiającą Użytkownikowi wprowadzenie, usuwanie i zarządzanie
wprowadzonymi przez siebie informacjami w związku z czym Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie udostępnianych przez siebie usług na warunkach przewidzianych w
niniejszym Regulaminie. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty usług medycznych, z których korzysta.
2. Przed rozpoczęciem z korzystania z e-usług Dr Barbara Użytkownik zobowiązany jest do skonsultowania z lekarzem swojego stanu zdrowia, a także ewentualnych przeciwskazań,
co stosowania określonej diety oraz treningów fizycznych.
3. E-usługi oferowane przez Dr Barbara powinny być traktowane przez Użytkownika jako źródło inspiracji oraz wskazówki do stosowania zdrowej, zbilansowanej diety oraz
aktywnego trybu życia.
4. Spółka zaleca zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
5. Spółka oświadcza, a Użytkownik potwierdza, że:
a) uprawianie sportu (ćwiczeń fizycznych) wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie
konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług Serwisu w
ramach Abonamentu stanowiących indywidualny plan treningowy skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania
ćwiczeń fizycznych,
b) stosowanie diety oraz treningów fizycznych w ramach użytkowania e- usługi może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania.
Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania diety oraz planu treningowego, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje, celem ustalenia wszelkich
zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia i wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz uzyskał zgodę lekarza na udział w prowadzonej przez Spółkę e- usłudze.
c) z uwagi na charakter świadczonych usług, a także złożoność ludzkiego organizmu Spółka oświadcza, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Spółka nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia Użytkownika podczas wykonywania planów dietetyczno – treningowych oferowanych przez Spółkę w sposób niezgodny
z niniejszym Regulaminem lub jakimikolwiek informacjami czy też zaleceniami przekazanymi Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik oświadcza, że nie
będzie dochodził od Spółki żadnych roszczeń z tytułu pogorszenia się stanu zdrowia Użytkownika, zaistnienia jakichkolwiek kontuzji przy wykonywaniu planów treningowych,
bądź chorób zaistniałych w okresie wykonywania wskazanych w ramach Abonamentu planów dietetycznych i treningowych, powstałych w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika
postanowień niniejszego regulaminu lub jakichkolwiek informacji czy też zaleceń przekazanych Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu.
6. Spółka oświadcza, a Użytkownik potwierdza (wyraża zgodę), że w okresie ważności Abonamentu oraz w Okresie Próbnym, uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów
udostępnionych w ramach e-usługi wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z celem świadczonych na rzecz Użytkownika usług. Materiały przekazane
Użytkownikowi, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu: wyświetlanie na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Serwisu, zapisywane
wyłącznie w pamięci urządzenia Użytkownika oraz drukowane tylko i wyłącznie celem używania wskazanych materiałów przez Użytkownika.
7. Spółka oświadcza, a Użytkownik wyraża zgodę, że Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.
827) uprawnienie do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Serwisu w ramach Abonamentu, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
8. Spółka zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu przez osoby trzecie, które świadczą usługi na
rzecz Użytkowników wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych ze Spółką.

OPŁATY/ KOSZTY

1. Spółka przewiduje darmowy Okres Próbny użytkowania e-usługi w okresie 7 dni początkowych.
2. Przedłużenie e- usługi wymaga opłacenia Abonamentu zgodnie z wybranym przez Użytkownika Pakiecie.
3. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Ceny poszczególnych Pakietów znajdują się w Cenniku dostępnym na stronie Serwisu. Cennik
stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
4. Spółka informuje, iż Abonament związany jest wyłącznie z kontem Użytkownika w Serwisie w ramach, którego został zamówiony. Powyższe powoduje, iż nie ma możliwości
zaliczenia Abonamentu na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec Spółki lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika wobec Spółki.
5. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od dnia aktywacji Abonamentu do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.
6. Abonament można opłacić karta kredytowa, karta debetowa, przelewem, płatnością elektroniczną.
7. Spółka nie pobiera cyklicznych płatności z karty kredytowej.
8. Faktury VAT wystawiane przez Spółkę przesyłane i udostępniane są Użytkownikowi niebędącemu konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), na adres e-mail podany podczas rejestracji w formie pliku PDF, umożliwiającego jego pobranie oraz wydruk. W przypadku
chęci skorzystania przez Użytkownika z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
9. Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji
Zamówienia upoważnia Spółkę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
10. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
11. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS:
0000227278, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
12. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany. W przypadku zaistnienia przerwy w działaniu Serwisu trwającej dłużej niż 3 (trzy) dni powstałej z wyłącznej
winy Spółki, okres trwania Abonamentu zostanie automatycznie przedłużony o czas zaistniałej przerwy.
13. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Pakietu Indywidualnego e- usługi Dr Babara time to eat healthy
a) Kompleksowy indywidualny program odchudzania oparty na podstawie danych Użytkownika (w szczególności: płci, wieku, wagi, wzrostu) podlegający odpowiednim modyfikacjom w
oparciu o efekty osiągane przez Użytkownika.
b) Analiza wyników krwi oraz innych badań, będąca informacyjno- edukacyjnym elementem, których celem jest sygnalizowanie nieprawidłowości na podstawie dostarczonych
(wpisanych) przez Użytkownika informacji. Moduł ten nie stanowi diagnozy medycznej.
c) Wizualizację 3D będącą informacją graficzną przedstawiającą możliwość zmiany sylwetki w określonym czasie przy założeniu stosowania się do zaleceń e- usługi.
d) Poglądowy, zindywidualizowany program treningowy podlegający zmianom w oparciu o założenia, wytyczne i postępy treningowe Użytkownika.
e) Poglądową wizualizację posiłków wygenerowanych w ramach planu diety. Spółka zastrzega, iż wizualizacje te mogą różnić się od potraw wykonanych przez Użytkownika.
f) Wygenerowaną listę zakupów na podstawie planu diety Użytkownika .
g) Text to speech- możliwość zmiany tekstu zapisanego w postaci zapisane na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej.
14. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Pakietu Rodzina e- usługi Dr Babara time to eat healthy:
a) Kompleksowy indywidualny program odchudzania oparty na podstawie danych Użytkownika (w szczególności: płci, wieku, wagi, wzrostu) podlegający odpowiednim modyfikacjom w
oparciu o efekty osiągane przez Użytkownika.
b) Analiza wyników krwi oraz innych badań, będąca informacyjno- edukacyjnym elementem, których celem jest sygnalizowanie nieprawidłowości na podstawie dostarczonych
(wpisanych) przez Użytkownika informacji. Moduł ten nie stanowi diagnozy medycznej.
c) Wizualizację 3D będącą informacją graficzną przedstawiającą możliwość zmiany sylwetki w określonym czasie przy założeniu stosowania się do zaleceń e- usługi.
d) Poglądowy, zindywidualizowany program treningowy podlegający zmianom w oparciu o założenia, wytyczne i postępy treningowe Użytkownika.
e) Poglądową wizualizację posiłków wygenerowanych w ramach planu diety. Spółka zastrzega, iż wizualizacje te mogą różnić się od potraw wykonanych przez Użytkownika.
f) Wygenerowaną listę zakupów na podstawie planu diety Użytkownika .
g) Text to speech- możliwość zmiany tekstu zapisanego w postaci zapisane na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej.
h) Możliwość wprowadzenia do systemu Osób Korzystających pod nadzorem Użytkownika Głównego
i) Możliwość nadzorowania postępów Osób korzystających przez Użytkownika Głównego
15. Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Smart Shoping List (SSL) e- usługi Dr Babara time to eat healthy:
a) Kompleksowy indywidualny program odchudzania oparty na podstawie danych Użytkownika (w szczególności: płci, wieku, wagi, wzrostu) podlegający odpowiednim modyfikacjom w
oparciu o efekty osiągane przez Użytkownika.
b) Analiza wyników krwi oraz innych badań, będąca informacyjno- edukacyjnym elementem, których celem jest sygnalizowanie nieprawidłowości na podstawie dostarczonych
(wpisanych) przez Użytkownika informacji. Moduł ten nie stanowi diagnozy medycznej.
c) Wizualizację 3D będącą informacją graficzną przedstawiającą możliwość zmiany sylwetki w określonym czasie przy założeniu stosowania się do zaleceń e- usługi.
d) Poglądowy, zindywidualizowany program treningowy podlegający zmianom w oparciu o założenia, wytyczne i postępy treningowe Użytkownika.
e) Poglądową wizualizację posiłków wygenerowanych w ramach planu diety. Spółka zastrzega, iż wizualizacje te mogą różnić się od potraw wykonanych przez Użytkownika.
f) Wygenerowaną listę zakupów na podstawie planu diety Użytkownika oraz z geolokalizacją sklepów rekomendowanych przez Spółkę.
g) Text to speech- możliwość zmiany tekstu zapisanego w postaci zapisane na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej.
h) Możliwość wprowadzenia do systemu Osób Korzystających pod nadzorem Użytkownika Głównego.
i) Możliwość nadzorowania postępów Osób korzystających przez Użytkownika Głównego.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych e-usług oraz wygląd i treść e-usługi Dr
Barbara time to eat healthy, w tym w szczególności materiały zamieszczone na stronie Serwisu Dr Barbara oraz w Aplikacji mobilnej, są własnością Spółki lub zostały użyte
przez nią za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Quantum sp. z o.o. na Użytkownika wyżej powołanych
majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu i w Aplikacji mobilnej, w tym ich
udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Spółki lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz z Aplikacji i wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Spółki lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, mogą być składane na adres siedziby Spółki, w formie pisemnej lub drogą mailową na adres
biuro@drBarbara.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika wraz z podaniem konta, z którego Użytkownik korzysta w ramach korzystania z usług Serwisu oraz zawierać zwięzły opis
zdarzenia uzasadniającego reklamacje wraz z jej uzasadnieniem.
3. Spółka rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Spółkę stanowisku, za pośrednictwem poczty
elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu.
4. Brak odpowiedzi ze strony Spółki po upływie terminu wskazanego w pkt 3. niniejszego rozdziału skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
5. Rozwiązanie umowy dotyczącej usługi świadczonej nieodpłatnie przez Użytkownika odbywa się poprzez samodzielne usunięcie konta z serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka zastrzega sobie wyłączne prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych w szczególności ze zmianą:
a) Warunków świadczenia usług Serwisu.
b) Warunków korzystania z usług Serwisu.
c) Zmian funkcjonalności Serwisu.
d) Obowiązujących przepisów prawa.
2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie. Spółka informuje Użytkownika o dokonaniu zmian Regulaminu przesyłając stosowna informacje
na adres poczty elektronicznej Użytkownika wykorzystywany w ramach korzystania z usług Serwisu. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od powiadomienia
Użytkowników o zmianie Regulaminu.
3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Użytkowników, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu
pozostają w mocy.
6. Spółka i Użytkownik oświadczają, że wszelkie spory wynikłe z korzystania z e-usługi Dr Barbara time to eat healthy będą starali się rozwiązać polubownie. W tym celu obie
strony zgadzają się na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.
7. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej.
8. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy na podstawie Regulaminu Dr Barbara time to eat healthy będą rozstrzygane przez sąd według przepisów prawa polskiego.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne właściwe.
10. Regulamin wchodzi w życie od 2017-02-23

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88